ΟΜΟΙΟΙ της ΜΑΝΗΣ

Ινστιτούτο για την προβολή και την ανάπτυξη της Μάνης

ΕλληνικάEnglish

Γίνε Όμοιος

 

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε:

 

α) Τακτικά μέλη-Όμοιοι της Μάνης [Regular Members-Homoioi (Equals) of Mani]

Τακτικά μέλη του σωματείου μπορούν να γίνουν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πολίτες ανεξαρτήτου καταγωγής, φυλής, θρησκείας και φύλου, με αποδεδειγμένη και αναγνωρισμένη επιστημονική και κοινωνική δράση, η οποία προκύπτει από την κοινωνική παρουσία, επιστημονική κατάρτιση και την εθνική και διεθνή αναγνώριση τους, έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση δύο τακτικών μελών του Σωματείου. Η εισήγηση πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται στο χαρακτήρα, το ήθος και το κοινωνικό έργο του υποψηφίου και πως αυτό αφορά τη Μάνη. Το ελάχιστο των απαιτούμενων προσόντων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) που κάνει αρχικά αποδεκτή την αίτηση προς το σωματείο. Επίσης, μέλη μπορούν να είναι νομικά πρόσωπα (Οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ενώσεις προσώπων και επιτροπές, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, φορείς της τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί). Τα νομικά πρόσωπα παρίστανται και συμμετέχουν στο ΔΣ και στη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) δια του νομίμου εκπροσώπου τους. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται ως εξής: το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει σχετική αίτηση προς το ΔΣ του σωματείου, μαζί με γραπτή πρόταση τουλάχιστον δύο ήδη τακτικών μελών του σωματείου και με τα απαιτούμενα αποδεικτικά ως προς την ταυτότητά του και την ύπαρξη στο πρόσωπό του των απαιτούμενων ως άνω προϋποθέσεων, καθώς και τη δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως το παρόν καταστατικό, τον εσωτερικό κανονισμό και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) και του ΔΣ, η δε απόφαση της εγκρίσεως λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. Η αίτηση εγγραφής εισάγεται στην πρώτη από της υποβολής της συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Σωματείου. Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης του ΔΣ, το υποψήφιο τακτικό μέλος μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του (μαζί με τις παραπάνω προϋποθέσεις και αποδεικτικά) στη επόμενη χρονικά ΓΣ όπου απόφαση εγκρίσεως μπορεί να ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων. Τα τακτικά μέλη δικαιούνται 30% έκπτωση σε όλες τις δραστηριότητες που διοργανώνει τo Σωματείο. Στη περίπτωση συνδιοργάνωσης με άλλο φορέα ή φορείς, όπου το ποσοστό της έκπτωσης πιθανόν να μην εξασφαλιστεί από τη συμφωνία του Σωματείου με τους έτερους φορείς, τα μέλη δεν έχουν αξίωση να τους χορηγηθεί η έκπτωση.

Όλα τα τακτικά μέλη του Επιστημονικού Σωματείου είναι ίσα μεταξύ τους και απολαμβάνουν εξίσου όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια του Επιστημονικού Σωματείου. Μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, ψηφίζουν, εκλέγουν και εκλέγονται. Έχουν, επίσης, το δικαίωμα να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς τα όργανα της Διοίκησης του Σωματείου.


β) Επίτιμα μέλη (Honorary members)

Επίτιμα (Honorary) μέλη του Σωματείου ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως ένδειξη τιμής σε Έλληνες ή αλλοδαπούς πολίτες ή/και νομικά πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην επιστήμη ή στην ανθρωπότητα, ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα που εργάσθηκαν με ζήλο για την προαγωγή των σκοπών του Σωματείου. Επίσης σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο. Ενδεικτική της προσφοράς των προσώπων αυτών στο σωματείο είναι η ένθερμη επιδίωξη των σκοπών αυτού ή η τυχόν χορήγηση δωρεών προς αυτό. Πρόταση για ανακήρυξη επίτιμων μελών μπορεί να εισάγει προς το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τακτικό μέλος του σωματείου. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται, παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενώ απαλλάσσονται κάθε οικονομικής υποχρέωσης προς το Σωματείο.


γ) Συνδεόμενα μέλη (Associated members)
 

Συνδεδεμένα (Αssociated) μέλη του Σωματείου ανακηρύσσονται από το ΔΣ νεαρά άτομα, Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες. Τα συνδεδεμένα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγουν ή να εκλέγονται, παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου και απαλλάσσονται κάθε οικονομικής υποχρεώσεως προς το Σωματείο. Στα συνδεδεμένα μέλη εντάσσονται κυρίως, αλλά όχι μόνο, πολίτες καταγωγής εκ Μάνης, πριν το 30 έτος της ηλικίας τους.

 

Εγγραφή - Συνδρομή

Το εφάπαξ ποσό για την εγγραφή νέων μελών ορίζεται σήμερα για τα φυσικά πρόσωπα σε πενήντα ευρώ (€50.00) για τα τακτικά μέλη, σε είκοσι ευρώ (€20.00) για τα συνδεδεμένα και για τα νομικά πρόσωπα σε διακόσια ευρώ (€200.00), μπορεί δε τα παραπάνω να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του ΔΣ. Η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών ορίζεται στα (50.00) ευρώ.


Γενικά

Όλα τα μέλη του Σωματείου πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού του Σωματείου και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου.

Δε γίνονται δεκτά ως τακτικά μέλη και εφόσον έχουν εγγραφεί θα διαγράφονται με απόφαση του ΔΣ, όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι θεμελιώδεις στόχοι και δράσεις αντιβαίνουν στους σκοπούς ή τις κατευθυντήριες γραμμές του σωματείου ή όσοι λεκτικά ή με τις πράξεις τους έχουν δηλώσει την αντίθεσή τους στις θεμελιώδεις αρχές του σωματείου. Επίσης, διαγράφονται με απόφαση του ΔΣ από το σωματείο, τα μέλη εκείνα που κάνουν δημόσια χρήση της ιδιότητος του μέλους του σωματείου για πολιτικό, οικονομικό και άλλο ιδιαίτερο όφελος ή αναπτύσσουν δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς και τις αρχές του σωματείου, παρεμποδίζουν την εκτέλεση των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και δεν τηρούν εν γένει τις υποχρεώσεις τους προς το σωματείο καθώς και όσα μέλη παραβιάζουν τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και του παρόντος καταστατικού, που όλες θεωρούνται ουσιώδεις. Η ιδιότητα του μέλους του Σωματείου χάνεται: Ι) Με διαγραφή, την οποία εισηγείται προς την Γενική Συνέλευση το ΔΣ, ή τουλάχιστον το 1/5 των μελών του Σωματείου με αίτηση προς το ΔΣ, το οποίο, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να εισάγει το θέμα αυτό σε Γενική Συνέλευση, την οποία προσκαλεί εντός προθεσμίας ενός μηνός από της καταθέσεως της αιτήσεως των μελών. Τη διαγραφή αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εάν το μέλος υπέπεσε σε κάποια από τις παραβάσεις που αναφέρουν οι σχετικές πειθαρχικές διατάξεις του άρθρου 10, ή αν συντρέχει σπουδαίος λόγος και, σε κάθε περίπτωση, κατόπιν προηγούμενης ακροάσεως του υπό διαγραφή μέλους. Τα μέλη που δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα για τρία συνεχόμενα έτη διαγράφονται αυτόματα, ΙΙ) Με δήλωση του μέλους που επιθυμεί να αποχωρήσει από το Σωματείο (παραίτηση). Η δήλωση αυτή είναι γραπτή, γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού. Τα μέλη που αποχωρούν από το σωματείο δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία αυτού, ούτε δικαίωμα επιστροφής συνδρομών, ενώ δύνανται να επανεγγραφούν σε αυτό μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την αποχώρησή τους και σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στα σχετικά άρθρα του παρόντος Καταστατικού.
Τα μέλη του Σωματείου δεν μπορούν να τεθούν σε υπαλληλική σχέση με αυτό, επιτρέπεται όμως η σύναψη συμβάσεων έργου, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου. Συνεπώς, μέλος, κατόπιν απόφασης του ΔΣ, και με βάση σχετική συνομολογούμενη σύμβαση, μπορεί να αμειφθεί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς το Σωματείο.
 

Μπορείτε να υπόβαλλετε αίτηση ηλεκτρονικά ή συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο
(παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία) : 


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ (pdf)